Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

- Mollia Zrt. -

 

1./ Bevezetés

A Mollia Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő; Cégünk) fontosnak tartja és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti kapcsolataiban.

 

Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét és mindig az adatvédelmi jogszabályok, különösen a GDPR [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet], valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

 

A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Tájékoztató elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

 

2./ A Tájékoztatóban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Tájékoztatóban előforduló legfontosabb fogalmakat.

 

 1. Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”. Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme például.

 

 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

 

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Adatkezelőnek minősül a Mollia Zrt.

 

 1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a tevékenységet az adaton végzik.

 

 1. Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 1. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

 1. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

 

 1. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett mollia.hu honlap.

 

 1. Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

 1. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

 

3./ Az Adatkezelő

Cégnév: Mollia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely és levelezési cím: 2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.

Cégjegyzékszám: 13-10-041669

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.mollia.hu/index.php/en/

 

Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

Név: Siba Ignác vezérigazgató

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4./ Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

 

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:

Az Adatkezelő alapvetően és a legtöbb esetben az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Honlapon. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen Tájékoztatóban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen Tájékoztatót, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

 

 • Célhoz kötöttség:

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Tájékoztatóban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljeskörűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz.

 

 • Korlátozott tárolhatóság:

Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Például a kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

 • Adattakarékosság:

Az Adatkezelő célja, hogy tevékenységei kapcsán csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek az adott adatkezeléshez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, ha a Tájékoztatóban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

 

 • Pontosság:

Az Adatkezelő célja, hogy a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

 

 • Adatvédelem elve, integritás és bizalmas jelleg:

Az Adatkezelő kiemelten kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő különösen az alábbi technikai, szervezési intézkedéseket biztosítja:

 1. jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
 2. a papír alapon kezelt személyes adatokat riasztóval védett, illetve kamerával megfigyelt, zárt helyiségben, illetve zárható szekrényben tárolja;
 3. belső számítógépes rendszereiben kizárólag jogtiszta, folyamatosan ellenőrzött szoftvereket alkalmaz.

 

 • Elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

5./ Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

 

Szerződések:

Amennyiben Cégünk természetes személlyel szerződést, megállapodást köt, úgy a szerződésben megadott adatait kezeljük.

Személyes adatok: név, lakcím, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó esetén), adószám.

Adatkezelés célja: szerződés megkötése és teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: szerződéskötés. [GDPR 6. cikk (1) b)]

Adatkezelés időtartama: a szerződés lejártától számított 8 évig tároljuk (tekintettel a Ptk. szerinti elévülési időre, továbbá figyelembe véve, hogy a számviteli bizonylatokat a Szt. 169. § (2) bek. szerint 8 évig kell megőrizni.)

 

Számlák:

Cégünk a tevékenységével kapcsolatban keletkező számlákat köteles a számviteli és adózási szabályoknak megfelelően megőrizni.

Személyes adatok: név, lakcím, adószám.

Adatkezelés célja: számlák kiállításával és befogadásával kapcsolatos adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]

Adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatokat a Sztv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig tároljuk.

 

Szerződéses kapcsolattartók:

Sok esetben a Cégünk által megkötött szerződés a szerződő fél kapcsolattartóinak személyes adatait is tartalmazza.

Személyes adatok: név, e-mail, telefonszám.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama megegyezik a szerződés megőrzésének időtartamával tekintettel arra, hogy azok egymástól elválaszthatatlanok, hiszen ezen adat a szerződés részét képezi. Az adatokat a szerződés lejártától számított 8 évig tároljuk.

 

Hírlevél:

Az Adatkezelő célja, hogy – összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel – időszakosan, tevékenységével, szolgáltatásaival összefüggésben tájékoztatással keresse meg az Érintettet e-mail elérhetőségén keresztül.

Személyes adatok: e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: ezen adatkezelés az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], melyet a Honlapon elérhető „Newsletter” menüpont alatt a „Subscribe”-ra kattintással tehet meg.

Adatkezelés időtartama: A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

A feliratkozás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

 

Önéletrajzok:

Amennyiben az Adatkezelő a cégen belül nyitott munkalehetőséget hirdet meg, arra önéletrajz megküldésével lehet jelentkezni.

Az adatkezelés célja: álláspályázat nyomon követése, meghirdetett állásra munkavállaló felvétele.

Személyes adatok: A kezelt személyes adatok körét a megküldött önéletrajz adattartalma jelenti, melyet az Érintett saját belátása szerint határoz meg. Minimum adatok: név, lakcím, végzettség, nyelvtudás, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonása, de legkésőbb az álláspályázat lezárulta.

 

Regisztráció Honlapon:

A Honlapon lehetőség van regisztrálni és regisztráltként böngészni.

Az adatkezelés célja: regisztráció a Honlapon.

Személyes adatok: e-mail cím, név, felhasználónév.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

Adatkezelés időtartama: regisztráció törlése.

 

6./ Sütik (cookiek)

 

A Honlap használata során úgynevezett sütiket (cookies) használunk. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. A sütik többféle funkcióval rendelkezhetnek, - többek között - információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, vagy például bizonyos sütik a honlap üzemeltetése és működőképessége szempontjából szükségesek. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

 

A sütik alkalmazását (engedélyezését/ tiltását) beállíthatja a böngészőkben az alábbiak szerint:

 

7./ Általános adatfeldolgozók

Az Adatkezelő jogosult a tevékenysége során keletkező iratokat könyvelőjének átadni.

Adatfeldolgozási tevékenységet lát el a Honlappal kapcsolatban a tárhely szolgáltató.

 

8./ Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

Érintetti jogok gyakorlásának szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk benyújtását is.

 

 • Kommunikáció az Adatkezelővel:

Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; levelezési címe: 2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.

 

 • Hozzáférési jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a kezelt személyes adatok;
 3. az adattovábbítás címzettjei;
 4. az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett által gyakorolható jogok;
 6. a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
 7. az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

 

 • Helyesbítés:

Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

 

 • Adattörlés:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
 3. az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Tiltakozás adatkezelés ellen:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen Tájékoztató szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

 1. az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

 

 • A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:

Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

 

 • Bíróság előtti jogérvényesítés:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

 

 • Kártérítés és sérelemdíj:

Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

 1. az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
 2. az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

9./ Adatbiztonság

Gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).

 

A fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesítjük:

 • gondoskodunk arról - hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz (továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá;
 • az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tároljuk;
 • az érzékeny/ különleges adatok tárolására külön intézkedéseket vezettünk be;
 • megakadályozzuk az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét,
 • megakadályozzuk az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát,
 • belső Tájékoztatók és utasítások útján gondoskodunk az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg; az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férhessenek hozzá,
 • biztosítjuk, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • biztosítjuk, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • biztosítjuk, hogy adattovábbítás során vagy az adathordozó szállítása közben azokat jogosulatlanul ne lehessen megismerni, másolni, módosítani, törölni,
 • a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítjuk;
 • a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeljük;
 • biztosítjuk, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, gondoskodunk az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 • az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül.

 

10./ Vegyes rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.

A Tájékoztató megtalálható a https://www.mollia.hu/hu/adatkezelés  honlapon.

 

Budapest, 2020.05.07.